^

> ACTUALITAT

17 abril 2019
Modificació Llei d´Arrendaments Urbans (6 de març de 2019)

 

Vigent desde el 6 de març de 2019 i convalidada el 3 d´abril de 2019 per la Diputación Permanente del Congreso.

Principals modificacions a tenir en compte:

-Si el propietari de l´habitatge que es lloga és:

                                     Persona jurídica: durada mínima 7 anys

                                     Persona física   : durada mínima 5 anys

-Renovacions de contracte: anual

-Despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte: per compte de l´arrendador en cas que el propietari sigui persona jurídica.

-El preavís abans de la finalització del contracte d´arrendament en cas de no voler renovar-lo será de:

                                      4 MESOS en cas de ser arrendador

                                      2 MESOS en cas de de ser arrendatari.

-L´actualització de la renda no pot ser superior a l´increment d´IPC anual.

-La fiança obligatòria segeix essent d´1 mensualitat de renda en cas d´arrendament d´habitatge i de 2 mensualitats de renda en cas d´ús diferent al d´habitatge.

-La garantía addicional en lloguer d´habitatge no pot excedir de 2 mensualitats de renda.

Veure publicacio B.O.E. de la reforma: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3108

 

David Saura Garrote

Finques Saura

17 de març de 2019