^

> ACTUALITAT

6 de febrer de 2019
El Congreso no convalida el Real Decreto Ley dels lloguers

EL CONGRESO NO CONVALIDA EL REAL DECRETO LEY DEL ALQUILER

El Congreso de los Diputados no va convalidar el Real Decreto ley 21/2018, de 14 de desembre, de medidas urgente en materia de vivienda y alquiler. El passat 19 de desembre va entrar en vigor la reforma del mercat de lloguer. Els principals canvis afectaven la durada dels contractes (5 ó 7 anys), el pagament dels honoraris de gestió de la immobiliària i a les quantitats que es podien demanar en concepte de fiança. El vot contrari dels diputats de Podemos ha esta motivat en no incloure a la modificació la limitació per llei dels preus de lloguer.

Cal saber que:

-Els contractes de lloguer signats durant la vigencia del real decreto ley tindran plena validesa.

-Si el contracte contempla 5 o 7 anys de lloguer, això queda inalterat perquè és voluntat de les parts. Però la tàcita reconducció que era de 3 anys segons la reforma que es pretenia, quedaría en només un any, que és el regulat per la reforma del 2013.

-Respecte de la durada dels lloguers tornem a la llei anterior al real decreto, si és inferior a tres anys, arribat el dia de venciment es prorroga obligatoriament per terminis anuals fins que l´arrendament arribi a una durada mínima de TRES ANYS.

En no convalidar-se el Real Decreto al Congreso, no queda modificada tampoc la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, per la qual cosa el llogater haurà de pagar aquest impost quan es signi un nou contracte de lloguer.

El secretario de Estado de Vivienda de Fomento, Pedro Saura, ha destacat que el Gobierno ja es centra en la nova Ley de Vivienda. La nova norma recollirà mesures en materia d´arrendaments. Sobre el control dels preus dels lloguers, va afirmar que fa falta un estudi profund per evitar desincentivar l´oferta.

David Saura Garrote

Finques SAURA